Nadzór nad lasami

Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach prywatnych, realizują właściciele lasów według ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu. Poprzez działania oraz zabiegi sanitarne czy hodowlane, należy dążyć do osiągnięcia następujących celów:
1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
2. ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,
b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
c) walory krajobrazowe;
3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.
Właściciele są też zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów. Mają to osiągać poprzez:
1. wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
2. zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
3. ochronę gleby i wód leśnych.
Na posiadaczu lasu spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Pozyskanie drewna w lasach prywatnych odbywa się w oparciu o ustalenia zawarte w uproszczonym planie urządzania lasu, a pozyskane drewno podlega obowiązkowi ocechowania. Na terenie powiatu nowotarskiego wszystkie lasy osób fizycznych i wspólnot gruntowych posiadają aktualne uproszczone plany urządzenia lasu.
W przypadku współwłasności konieczne jest uzyskanie zgody na wycinkę od wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości.
Starota sprawuje nadzór, rozumiany jako uprawnienia kontrolne, mające na celu ewentualną modyfikację działań właściciela lasu w jego dążeniu do wywiązania się z obowiązków ustawowych. Nadzór odnosi się tylko i wyłącznie do gospodarki leśnej.
Wszelkie sprawy sporne pomiędzy właścicielami lasów należy rozwiązywać na drodze cywilnej, natomiast kradzieże zgłaszać do organów ścigania, tj. Policji.