Komunikat o błędzie

Deprecated function: Function create_function() is deprecated w eval() (linia 1 z /var/www/spytkowice/html2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

INFORMACJE O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 25.11.2019 r. Rada Gminy Spytkowice podjęła nową uchwałę w sprawie  zmiany wysokości stawki  opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice, w której określono miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów w wysokości 16 zł, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Jednocześnie informujemy że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jasno mówi iż od roku 2020 - NIE MA MOŻLIWOSCI NIESEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.  Na nowych wzorach deklaracji nie ma również możliwości wyboru metody segregowania czy niesegregowani odpadów komunalnych jak to było do tej pory. Na wszystkich mieszkańców został narzucony ustawowo obowiązek segregacji.   Jednak dla osób nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości  48,00 zł miesięcznie od mieszkańca. O której mówi  Art.6k pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  W związku z w/w. zmianami uprzejmie informujemy, iż wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów wynikał z kilku przesłanek. Jedną z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów jaka uzyskana została po przetargu rozstrzygniętym w miesiącu listopadzie.

Kontrola selektywnej zbiórki odpadów w 2020r

Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy łącznie są spełnione:
    • co najmniej 50% objętości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości jest selektywnie zebrana i w sposób selektywny przekazana do odbioru,
    • w odpadach komunalnych zmieszanych nie może być więcej niż 5% objętości bioodpadów (odpadów kuchennych i zielonych) i nie więcej niż 5% objętości łącznie odpadów surowcowych: szkła, papieru, tworzyw, metali i opakowań wielomateriałowych.
    • W odpadach komunalnych zmieszanych nie mogą znaleźć się odpady wielkogabarytowe i/lub odpady budowalno - rozbiórkowe,
    • w odpadach selektywnie zebranych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych, a w przypadku papieru większy niż 5% objętości,
    • w odpadach zielonych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 1% objętości bioodpadów

W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym), odpadów wielkogabarytowych, w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie

W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania, Wykonawca przyjmuje je, jako odpady komunalne zmieszane i powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

Powiadomienie właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nastąpi w sposób:
    • poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna),
    • a także poprzez przylepienie na pojemniku lub worku nalepki  z informacją. Nalepka w kolorze żółtym jest ostrzeżeniem. Jeśli naruszenie regulaminu nastąpi po raz kolejny, naklejka w kolorze czerwonym poinformuje, że zostanie naliczona opłata  taka jak za nieselektywne zbieranie odpadów.

Dlaczego będzie drożej:

Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarki odpadami nawet złotówki, cały system może co najwyżej  „zerować” wydatki z nim związane.

Głównym powodem podwyżki jest wzrost cen:
    • energii
    • paliw
    • płac
    • opłaty środowiskowej , która ma ogromny wpływ na koszt utylizacji odpadów - od 2013 r. wzrosła z 115,41 do 270 zł za 1 tonę (opłata planowana w 2020 r.)
    • konieczność wprowadzenia kolejnej  frakcji BIO

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
    • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
    • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
    • obsługi administracyjnej tego systemu;
    • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

DEKLARACJE

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/63/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości informuję, że zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wobec powyższego do dnia  15  stycznia  2020r. każdy właściciel (w tym zarządca) nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Spytkowice 26 –
w pok .nr. 8 lub sekretariacie.

Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Spytkowice, ze strony internetowej

Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w pokoju nr. 8  tut. urzędu oraz pod numerem tel. 182688370 wew. 48